Socialist Republic of Vietnam

(Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)
20061 can
CC
330 mlALUSM
ID 3192